Vôn kế AC/DC di động Sew ST-2000 V ( ± 0.5% f.s)

Vôn kế AC/DC di động Sew ST-2000 V ( ± 0.5% f.s)

 •   08/11/2016 07:37:43 PM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0
Vôn kế AC/DC di động Sew ST-2000 V ( ± 0.5% f.s)
Đồng hồ đo công suất gắn tủ AC/3 pha Sew ST-96 KW ( 1.5%)

Đồng hồ đo công suất gắn tủ AC/3 pha Sew ST-96 KW ( 1.5%)

 •   08/11/2016 07:36:23 PM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Đồng hồ đo công suất gắn tủ AC/3 pha Sew ST-96 KW ( 1.5%)
Ampe kế AC/DC di động Sew ST-2000 A ( ± 0.5% f.s)

Ampe kế AC/DC di động Sew ST-2000 A ( ± 0.5% f.s)

 •   08/11/2016 07:36:07 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Ampe kế AC/DC di động Sew ST-2000 A ( ± 0.5% f.s)
Vôn kế gắn tủ AC/DC Sew ST-96

Vôn kế gắn tủ AC/DC Sew ST-96

 •   08/11/2016 07:35:57 PM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Vôn kế gắn tủ AC/DC Sew ST-96
Đồng hồ đo điện gắn tủ Sew ST-118 ( 2%)

Đồng hồ đo điện gắn tủ Sew ST-118 ( 2%)

 •   08/11/2016 07:34:33 PM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Đồng hồ đo điện gắn tủ Sew ST-118 ( 2%)
Vôn kế AC/DC để bàn Sew ED-305 ( ± 1.5% f.s)

Vôn kế AC/DC để bàn Sew ED-305 ( ± 1.5% f.s)

 •   08/11/2016 07:33:34 PM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0
Vôn kế AC/DC để bàn Sew ED-305 ( ± 1.5% f.s)
Vôn kế DC hiển thị số di động Sew ST-2001 DCV (±(0.1%rdg+4dgt))

Vôn kế DC hiển thị số di động Sew ST-2001 DCV (±(0.1%rdg+4dgt))

 •   08/11/2016 07:33:24 PM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0
Vôn kế DC hiển thị số di động Sew ST-2001 DCV (±(0.1%rdg+4dgt))
Đồng hồ đo điện Sew LS-96 (class 1.5)

Đồng hồ đo điện Sew LS-96 (class 1.5)

 •   08/11/2016 07:33:19 PM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Đồng hồ đo điện Sew LS-96 (class 1.5)
Ampe kế AC/DC để bàn Sew ED-205 ( ± 2% f.s)

Ampe kế AC/DC để bàn Sew ED-205 ( ± 2% f.s)

 •   08/11/2016 07:32:38 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Ampe kế AC/DC để bàn Sew ED-205 ( ± 2% f.s)
Đồng hồ kiểm tra gắn tủ Sew ST-150T ( 2%)

Đồng hồ kiểm tra gắn tủ Sew ST-150T ( 2%)

 •   08/11/2016 07:32:30 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Đồng hồ kiểm tra gắn tủ Sew ST-150T ( 2%)
Đồng hồ đo điện gắn tủ đa năng Sew ST-38N ( 2% DC, 2.5% AC, 2.0% tần số)

Đồng hồ đo điện gắn tủ đa năng Sew ST-38N ( 2% DC, 2.5% AC, 2.0% tần số)

 •   08/11/2016 07:32:28 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Đồng hồ đo điện gắn tủ đa năng Sew ST-38N ( 2% DC, 2.5% AC, 2.0% tần số)
Đồng hồ đo công suất thang đo mở rộng Sew LS-110 LS-80 Watt ( ± 1.5% f.s)

Đồng hồ đo công suất thang đo mở rộng Sew LS-110 LS-80 Watt ( ± 1.5% f.s)

 •   08/11/2016 07:32:26 PM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0
Đồng hồ đo công suất thang đo mở rộng Sew LS-110 LS-80 Watt ( ± 1.5% f.s)
Đồng hồ đo tần số di động Sew ST-2000 Hz ( ± 0.5% f.s)

Đồng hồ đo tần số di động Sew ST-2000 Hz ( ± 0.5% f.s)

 •   08/11/2016 07:32:26 PM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Đồng hồ đo tần số di động Sew ST-2000 Hz ( ± 0.5% f.s)
Đồng hồ đo điện thang đo mở rộng Sew LS-80 (class 1.5)

Đồng hồ đo điện thang đo mở rộng Sew LS-80 (class 1.5)

 •   08/11/2016 07:32:24 PM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Đồng hồ đo điện thang đo mở rộng Sew LS-80 (class 1.5)
Đồng hồ đo điện gắn tủ đa năng Sew ST-670B ( 2% DC, 2.5% AC, 2.0% tần số)

Đồng hồ đo điện gắn tủ đa năng Sew ST-670B ( 2% DC, 2.5% AC, 2.0% tần số)

 •   08/11/2016 07:32:19 PM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Đồng hồ đo điện gắn tủ đa năng Sew ST-670B ( 2% DC, 2.5% AC, 2.0% tần số)
Vôn kế AC hiển thị số di động Sew ST-2001 ACV (99.99mV~800.0V)

Vôn kế AC hiển thị số di động Sew ST-2001 ACV (99.99mV~800.0V)

 •   08/11/2016 07:32:18 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Vôn kế AC hiển thị số di động Sew ST-2001 ACV (99.99mV~800.0V)
Đồng hồ đo điện gắn tủ đa năng Sew ST-38 ( 2% DC, 2.5% AC, 2.0% tần số)

Đồng hồ đo điện gắn tủ đa năng Sew ST-38 ( 2% DC, 2.5% AC, 2.0% tần số)

 •   08/11/2016 07:31:55 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Đồng hồ đo điện gắn tủ đa năng Sew ST-38 ( 2% DC, 2.5% AC, 2.0% tần số)
Đồng hồ đo công suất di động Sew ST-2000 W ( ± 0.5% f.s)

Đồng hồ đo công suất di động Sew ST-2000 W ( ± 0.5% f.s)

 •   08/11/2016 07:31:52 PM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0
Đồng hồ đo công suất di động Sew ST-2000 W ( ± 0.5% f.s)
Đồng hồ đo hệ số công suất thang đo mở rộng Sew LS-110 LS-80 PF ( ± 5%f.s)

Đồng hồ đo hệ số công suất thang đo mở rộng Sew LS-110 LS-80 PF ( ± 5%f.s)

 •   08/11/2016 07:31:26 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Đồng hồ đo hệ số công suất thang đo mở rộng Sew LS-110 LS-80 PF ( ± 5%f.s)
Đồng hồ kiểm tra gắn tủ Sew ST-118T ( 2%)

Đồng hồ kiểm tra gắn tủ Sew ST-118T ( 2%)

 •   08/11/2016 07:31:20 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Đồng hồ kiểm tra gắn tủ Sew ST-118T ( 2%)
Đồng hồ đo điện đa năng Sew ST-70W II (class 2.5, loại giao nhau)

Đồng hồ đo điện đa năng Sew ST-70W II (class 2.5, loại giao nhau)

 •   08/11/2016 07:31:19 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Đồng hồ đo điện đa năng Sew ST-70W II (class 2.5, loại giao nhau)
Đồng hồ đo hệ số công suất di động Sew ST-2000 Cos ( ± 3%)

Đồng hồ đo hệ số công suất di động Sew ST-2000 Cos ( ± 3%)

 •   08/11/2016 07:31:19 PM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0
Đồng hồ đo hệ số công suất di động Sew ST-2000 Cos ( ± 3%)
Đồng hồ đo điện gắn tủ đa năng Sew ST-680 ( 2% DC, 2.5% AC, 2.0% tần số)

Đồng hồ đo điện gắn tủ đa năng Sew ST-680 ( 2% DC, 2.5% AC, 2.0% tần số)

 •   08/11/2016 07:31:13 PM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Đồng hồ đo điện gắn tủ đa năng Sew ST-680 ( 2% DC, 2.5% AC, 2.0% tần số)
Ampe kế gắn tủ AC/DC Sew ST-72

Ampe kế gắn tủ AC/DC Sew ST-72

 •   08/11/2016 07:31:05 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Ampe kế gắn tủ AC/DC Sew ST-72
Đồng hồ đo điện gắn tủ đa năng Sew ST-70P ( 2% DC, 2.5% AC, 2.0% tần số)

Đồng hồ đo điện gắn tủ đa năng Sew ST-70P ( 2% DC, 2.5% AC, 2.0% tần số)

 •   08/11/2016 07:31:01 PM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Đồng hồ đo điện gắn tủ đa năng Sew ST-70P ( 2% DC, 2.5% AC, 2.0% tần số)
Đồng hồ đo tần số gắn tủ AC/ 3 pha Sew ST-72 Hz ( 1.5%)

Đồng hồ đo tần số gắn tủ AC/ 3 pha Sew ST-72 Hz ( 1.5%)

 •   08/11/2016 07:31:00 PM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Đồng hồ đo tần số gắn tủ AC/ 3 pha Sew ST-72 Hz ( 1.5%)
Đồng hồ đo công suất phản kháng Sew LS-110 LS-80 Var ( ± 1.5% f.s)

Đồng hồ đo công suất phản kháng Sew LS-110 LS-80 Var ( ± 1.5% f.s)

 •   08/11/2016 07:31:00 PM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
Đồng hồ đo công suất phản kháng Sew LS-110 LS-80 Var ( ± 1.5% f.s)
Đồng hồ đo điện gắn tủ đa năng Sew ST-80 ( 2% DC, 2.5% AC, 2.0% tần số)

Đồng hồ đo điện gắn tủ đa năng Sew ST-80 ( 2% DC, 2.5% AC, 2.0% tần số)

 •   08/11/2016 07:30:54 PM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
Đồng hồ đo điện gắn tủ đa năng Sew ST-80 ( 2% DC, 2.5% AC, 2.0% tần số)
Đồng hồ đo điện đa năng Sew ST-70W I (class 2.5, loại giao nhau)

Đồng hồ đo điện đa năng Sew ST-70W I (class 2.5, loại giao nhau)

 •   08/11/2016 07:30:49 PM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0
Đồng hồ đo điện đa năng Sew ST-70W I (class 2.5, loại giao nhau)

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập41
 • Hôm nay1,321
 • Tháng hiện tại36,915
 • Tổng lượt truy cập505,893
Nhím Thủ Lĩnh Nhím Thủ Lĩnh
9.9105000000
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây